Underrättelse om samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021

posted in: Nyheter | 0

Kommunstyrelsen har den 6 april 2021 § 94 beslutat att skicka Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram på samråd. Efter remisstiden ska synpunkter behandlas. Förslaget ska åter till kommunstyrelsen för att sedan antas i fullmäktige.

Beslutsunderlag (handlingarna finns att hämta på www.eslov.se/bostadsforsorjningsprogram under rubriken Handlingar):

  • Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020
  • Remissversion Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021; samrådshandling
  • Sammanträdesprotokoll ks

Samrådstid: 2021-04-26 – 2021-07-23
Mer information och länkar hittar du i bifogat dokument.

Länk till dokumentet