Skrivelse i ärendet Hurvapig AB

posted in: Nyheter | 0

Skrivelse i ärendet Hurvapig AB (Länsstyrelsens dnr 551-27954-2020)

Hurva byförening har med anledning av Hurvapig AB:s ansökan om tillstånd för djurhållningsverksamhet på fastigheten Äspinge 5:26 i Eslövs kommun hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne gjort ett skriftligt yttrande i ärendet. Syftet med skrivelsen har varit att nå ett klargörande inom tre huvudsakliga områden av allmänt intresse för byn: transport, lukt och vatten. 

Hurva byförening har via FB och hemsida tidigare informerat byborna i Hurva om Hurvapig AB:s ansökan. Alla som velat har kunnat skicka in ett skriftligt yttrande till Länsstyrelsen i Malmö i ärendet. Sista dag för skriftliga yttranden var den 4 juni 2021. 

Länk till skrivelsen