Samverkansmöte

posted in: Nyheter | 0

Den 25 augusti hölls ett samverkansmöte mellan Hurva byförening och Hurva idrottsförening. Syftet var att få en bättre bild av varandras uppdrag och identifiera möjliga samverkanspunkter.
Presentera föreningsuppdragetPresentera utmaningar och ambitioner Resonera kring eventuella möjliga frågor att samverka kring.
Föreningarna konstaterade att de båda föreningsuppdragen gör det möjligt att samverka på teman som rör en 

  • bra/bättre plats att bo på
  • hälsa och välmående.

Hurva byförening har bland annat ett uppdrag i att arbeta med frågor som ska göra Hurva till en bättre plats att bo på, såsom genom arbete med trivselaktiviteter. Idrottsföreningen har ett uppdrag att bedriva idrotts- och hälsoaktiviteter, vilket gynnar strävan att bilda en bättre plats att bo på, samt har lokalutrymmen. Förutom rena sport- och hälsoaktiviteter diskuterades aktiviteter av allmänintresse för byn, såsom filmkvällar, barndisco och pubkvällar för medlemmar.
Därmed diskuterades också idrottshallen som är i behov av en större renovering. Hallen är bärande för att Hurva ska kunna ha aktiviteter året om och bli en bättre plats att bo på. Det ligger därför i byföreningens intresse att hallen renoveras, så att det finns tillgängliga idrotts- och aktivitetslokaliteter för byborna, särskilt då byföreningen saknar egna lokaliteter.
Då det just nu finns många bidrag att söka för renoveringsändamål kommer byföreningen att hjälpa idrottsföreningen att få in en sådan ansökan om anslag för renovering till de bidragsgivare som är aktuella denna höst. 

Om idrottshallen


Idrottshallen skänktes till byborna av Per och Gertie Espgård år 1988 för att byborna skulle ha någonstans att bedriva sina sportaktiviteter. Därför är det oerhört viktigt att hallen åter blir i ett sådant skick att hallen kan komma byborna till gagn.