Översiktsplan Eslöv 2035

Översiktsplanen är kommunens övergripande styrdokument för hur den fysiska planeringen ska se ut. Den är strategiskt viktig och ett långsiktigt styrande dokument.

En översiktsplan kan ses både som ett visionsdokument och ett regeldokument.

En översiktsplan uttrycker kommunens framtida målbild och dess långsiktiga vilja för hur mark, vatten och befintlig bebyggelse ska utvecklas hållbart. Den ska fungera som vägvisare och ge stöd i kommunala beslut och prioriteringar.

Därmed är översiktsplanen också ett viktigt dokument i arbetet mot kommunens vision.

Översiktsplan Eslöv 2035

Kommunfullmäktige antog Översiktsplan Eslöv 2035 den 28 maj 2018. Beslutet vann laga kraft den 18 juni och därmed upphörde Översiktsplan 2001 och samtliga fördjupade översiktsplaner att gälla.

Översiktplan Eslöv 2035 tar sikte på planeringen och utvecklingen av kommunen fram till år 2035.

Ta del av översiktsplanen

Översiktsplan Eslöv 2035 finns att ta del av som interaktiv karta. Du kan tända och släcka lager för olika hänsyn (som till exempel strandskydd, riksintressen, arkeologi) och även se markanvändningen för hela kommunytan i detalj. Översiktsplan Eslöv 2035 som interaktiv karta.

Om du hellre vill läsa översiktsplanen som pdf-dokument finns den också att ladda ner Översiktsplan Eslöv 2035. Innehållet är det samma, bortsett från den digitala kartans möjligheter att till exempel se vilka förutsättningar som finns för en specifik plats.

Utdrag från: Eslövs kommun, https://eslov.se/bygga-bo-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/oversiktsplan/