Översiktsplan för Eslövs kommun (KS.2015.0109) skickas nu på samråd för granskning och synpunkter. Beslut om samråd togs i Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 december 2016.

En översiktsplan uttrycker kommunens långsiktiga och strategiska vilja för hur mark, vatten och befintlig bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska ge stöd i beslut och prioriteringar för att främja en hållbar utveckling.

Samrådstid: 16 januari – 31 mars 2017

Bifogade filer: (Klicka på länken för att öppna resp fil)
Hela Översiktsplan Eslövs kommun, samråd
Särtryck sidorna 94 och 95 som specifikt handlar om Hurva
Översiktsplan Hurva sidan 94
Översiktsplan Hurva sidan 95
Titta dock gärna igenom hela stora dokumentet för att se vad kommunen vill inom hela Eslövs kommun

Synpunkter på översiktsplanen ska framföras skriftligen till Eslövs kommun senast den 31 mars 2017.
Synpunkter kan skickas med post eller e-post till följande adresser:

Postadress
Kommunledningskontoret
Eslövs kommun
241 80 Eslöv

Mailadress
kommunledningskontoret@eslov.se

OBS!

Har du synpunkter som du vill lämna rörande översiktsplanen skall dessa skickas direkt till Eslövs kommun per post eller mail (se nedan).
Synpunkter måste vara Eslövs kommun tillhanda senast 31:e mars 2017