Angående asfaltverket i Hurva

posted in: Nyheter | 0

Telefonmöte med Eslövs kommun angående Asfaltverket i Hurva
Den 20/8 2021 hölls ett telefonmöte mellan en representant på kommunen ansvarig för ärenden gällande Asfaltverket i Hurva och en representant från Hurva byförening angående Asfaltverket i Hurva. 

Detta framkom under telefonmötet:
Vi försöker arbeta upp en bättre rutin

  • En bättre process för vidarerapportering av inrapporterade ärenden från byförening till kommunen som gör att kommunen lättare ska kunna ta hand om inkomna ärenden har nu upprättats mellan byföreningen och kommunen.
  • Observationer skickas nu vidare direkt (i den mån det är möjligt) då de inkommer för att analys ska kunna göras direkt på plats (och på så sätt göra det möjligt att ta reda på om det är tankbilen eller processen som ger doftutsläpp (se under Åtgärder som genomförts på asfaltverket).
  • Observationerna skickas både till Eslövs kommun och platsansvarig på Asfaltverket, så att analys ska kunna göras direkt för bättre analysresultat av orsaker till doft.
  • Platschef ska skicka svar till Eslövs kommun och Hurva byförening samtidigt, men det åligger kommunen att sammanställa svar från Asfaltverket på de inrapporterade ärendena från byborna och att återkoppla till byföreningen med sammanställningar och slutsatser.
  • Avstämnings- och rapporteringsmöten ska hållas mellan Eslövs kommun och Hurva byförening för att samla upp inkomna rapporter och analyser och för att byföreningen / byn ska kunna ha en konkret ansvarig som arbetar med vårt fall och som följer upp och drar slutsatser om ärendena. 
  • Kommunen återkommer till Hurva byförening senast den 30/9 gällande utredning av Asfaltverkets ansökan att utöka till nattproduktion.

Detta har Eslövs kommun samt Asfaltverket gjort:

Kommunmöte med Svevia och NorrvidingeHölls i jan/feb 2021. Kommunen menar att den var mycket tydlig angående transportfrågan. (Se nedan.)
Transporter ska köra Skarhultsvägen.
Besök av kommunen på plats på AsfaltverketKommunen (två personer) har gjort 1 besök på plats i april 2021 för att se hur processen går till och hur det doftar. Kommunen medger att det avger doft. (Se vidare under Åtgärder som genomförts på Asfaltverket.)
Rapporter från byn som förbryllar Asfaltverket och kommunenNågra rapporter om doft har inkommit från byborna vid tillfällen då verksamheten inte varit i gång. Annan doft som uppgivits är ”tjärdoft”. Man ställer sig frågande till doftursprung.

Åtgärder som genomförts på Asfaltverket
Ett kolfilter har satts in på bitumentanken. I detta finns ett bindemedel. Vid asfaltproduktion luktar det asfalt (även om det inte är asfalt), vilket ger intrycket av asfaltdoft. När vinden tar dag i detta doftar det starkt. Det avger doft när man fyller på tankarna. Kommunen vill, bl.a. genom inrapporterade ärenden från bybor genom byföreningens formulär, nå klarhet i om doftutveckling sker även under andra delar i processen och om det i så fall är någonting i processen som felar. 
Angående transporter genom bynMan har – bl.a. tack vare inrapporterade observationer med insända foton – kunnat identifiera vilken åkare det är som kör genom byn. Åkaren har hemvist i Eslövs kommun. Kommunen har meddelat och försöker sätta press på Asfaltverket att det kommer att bli ett problem för Asfaltverket om de inte får stopp på honom. Då måste de avsäga sig samarbete med honom, eftersom han inte följer riktlinjerna, och det kommer att påverka Asfaltverket negativt i deras produktion och leveranser. (Det finns dock ett undantag när åkare får köra genom byn och det är om de måste leverera någonstans längs vägen. Det har dock inte varit fallet någon gång under denna period menar kommunen.) 
Kommentar från byföreningen: Rapporter av denna typ av ”incidenter” är viktiga i bedömningen för om Asfaltverket ska få utöka sin verksamhet eller inte. Fortsätt därför att rapportera in observationer kring avvikelser från överenskomna färdvägar, t.ex. Inrapporterat ärende kan innehålla bild. På så sätt kan kommunen och Asfaltverket identifiera vilken åkare det är som kör genom byn.

Angående Svevias kross
Kommunen frågade också om boende upplevt problem, främst buller, från Svevias kross (mitt emot Annikas Antikt).
I dag finns inga rapporter om det. Boende uppmanas att rapportera in information om detta, i det fall man upplever t.ex. störande ljud därifrån. Rapportering kan göras genom samma formulär som för inrapporterade observationer gällande asfaltverket.